Vi erbjuder vi såväl energi- och miljöbyggnadssamordning, diplomerad fuktsakkunnig, energideklarering, värdefull kunskap vid renovering av befintliga byggnader samt rådgivning och utbildning vid nybyggnationer av energieffektiva byggnader. I tidiga skeden är vi med och gör energi- och dagsljussimuleringar och säkerställer att byggnader utformas på ett effektivt sätt. Under projekteringen gör vi detaljerade simuleringar och beräkningar samt är med och granskar handlingar och utredningar för att säkerställa byggnadens fuktsäkerhet. Vi har spetskompetens inom byggnadsfysik och inomhusklimat. Vi kartlägger också energiflöden (certifierade energikartläggare enligt EKL) i befintliga byggnader med syfte att minska energianvändningen.

Energi- och miljöbyggnadssamordning

Vi är certifierade miljöbyggnadssamordnare (M.B 3.1) och har lång erfarenhet av både certifiering och verifiering. Rollen som energisamordnare är komplex och omfattande. I korthet innebär rollen som energisamordnare att koordinera energi- och inneklimatfrågorna under hela byggprocessen, från analyser i tidigt skede till uppföljning och kontroll av färdig byggnad.

Vi hjälper våra kunder med energisamordning och energiberäkningar. Vi använder IDA-ICE som verktyg för byggnadssimulering för energi och inneklimat. Syftet är att projektens mål och krav vad gäller energi och inneklimat ska kunna säkerställas i varje skede. Vi hjälper även till med olika typer av byggnadscertifiering

Diplomerad Fuktsakkunnig

En diplomerad fuktsakkunnig säkerställer att du som byggherre eller entreprenör har rätt förutsättningar för ett fungerande och systematiskt fuktsäkerhetsarbete. Vi arbetar enligt branschstandarden ByggaF för fuktsäkerhet i hela byggprocessen.

Exempel på arbetsuppgifter:

  • Fuktsäkerhetsbeskrivning som objektspecifikt och mer detaljerat fuktsäkerhetsprogram
  • Fuktsäkerhetsprojektering av konstruktionslösningar, riskvärdering
  • Fuktgranskning av bygghandlingar utförs systematiskt
  • Fuktsäkerhetsplan upprättas och följs upp med entreprenören
  • Fuktronder med löpande månadsvisa kontroller av byggnationen
  • Fuktskadeutredning av problem som kan uppstå
  • Fuktmöten hålls vid behov under projektets gång
  • Fuktsäkerhetsdokumentation av fukthanteringen i hela byggprocessen

Täthetsprovning och termografering

Vi är utbildade och diplomerade lufttäthetsprovare (SP) och har erfarenhet av över 400 st genomförda provningar. Vi utför täthetsprovningar och termografering av olika typer av fastigheter. Lufttätheten i en byggnad har stor betydelse för energi- och effektbehov samt inomhusklimat och fuktsäkerhet. Täthetsprovning används av både fastighetsägare och byggentreprenörer.

Vi utför både täthetsprovningar där vi fastställer hela byggnadens lufttäthet eller endast en del av en byggnad/byggnadsdel. Vid en täthetsprovning mäts mängden luft som läcker från byggnaden vid under- respektive övertryck. Vi lokaliserar och redovisar också de luftläckage som förekommer. För att exakt lokalisera läckorna använder vi värmekamera och/eller rök.

Mätningarna utförs enligt den svenska och europeiska standarden SS EN ISO9972:201 (ersätter den tidigare standarden SS EN 13829). Vi täthetsprovar allt från enskilda lägenheter och villor upp till stora flerbostadshus och kontor. Vi har även erfarenhet från provning av riktigt stora byggnader som skolor och butiksfastigheter.

Energikartläggning (EKL)

Vi är certifierade energikartläggare (EKL) och har lång erfarenhet av att utföra energikartläggningar. En kartläggning hjälper företaget att att minska energianvändingen och spara pengar. Vi utför även energideklarationer och är certiferade energiexperter. Ett pedagogiskt sätt att redovisa resultatet av en energikartläggning är att visa energiflödena i ett Sankey-diagram. Det ger en tydlig bild av verksamheten och vad som är stort och smått.

Energideklaration

Våra erfarna energiexperter gör alltid en energibesiktning på plats. Det ska finnas en giltig energideklaration för byggnader innan försäljning. Även nya byggnader ska energideklareras inom två år från att byggnaden tagits i bruk. Energideklarationen är också ett bra verktyg för att visualisera byggnadens energianvändning. Vi har spetskompetens inom energi, byggnadsfysik, VVS och inomhusklimat.

Intresserad av våra tjänster inom Energi och Byggfysik? Kontakta mig!

Mitt namn är Erik och jag arbetar med tekniska beräkningar, simuleringar, utredningar och energieffektivisering av bostäder, industrier, skolor, sjukhus och lokaler med skiftande verksamheter. Erik är civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad från KTH i Stockholm, certifierad energiexpert med behörighetsnivå Kvalificerad, certifierad energikartläggare (EKL), diplomerad lufttäthetsprovare från SP/RISE, certifierad termograför, certifierad miljöbyggnadssamordnare (MB 3.1) samt diplomerad Fuktsakkunnig från LTH.

Erik Olofsson Augustsson
Civilingenjör energisystem och byggnadsfysik
Tel: 070 271 38 07
erik@energi-byggfysik.se